Жамият Узбекистон Республикаси ахолисини иш жойи билан таъминлаш, уларнинг хар хил турдаги махсулотларга хамда турли хилдаги хизматларга булган эхтиёжларини туларок кондириш, шунингдек, хужалик фаолиятидан даромд олиш, бозор иктисодиёти инфраструктурасини ривожлантириш максадида тузилган.

Жамиятнинг асосий максади ва вазифаси саноат асосида кишлок хужалик махсулотларини кайта ишлаш, консерва махсулотлари ишлаб чикаришдан иборат.

Жамият асосий фаолият турлари куйидагилардан иборат:

-    Кишлок хужалиги махсулотларини кайта ишлаш, консерва махсулотлари ишлаб чикариш ва сотиш;

-    Озик-овкат махсулотларини ишлаб чикаришни ташкил килиш ва махаллий ва чет эл бозорларида сотиш;

-    Умумий овкатланиш шахобчалари (ресторан,ошхона,кахвахоналар) ташкил этиш ва улар оркали хизмат курсатиш;

-    Улгуржи в чакана савдо фаолияти билан шугулланиш;

-    Фармацевтика саноати молларини ишлаб чикариш ва сотиш;

-    Ахолига ва корхоналарга маиший хизмат курсатишни ташкил этиш;

-    Автомобил хизмати курсатиш, юк ва йуловчилар ташиш хизмати курсатиш;

-    Ташки иктисодий фаолият турлари билан шугулланиш;

-    Халк истеъмол моллари ишлаб чикариш ва сотиш;

-    Ахолини иш билан таъминлаш буйича чет эл мамлакатлари билан шартнома асосида иш юритишни ташкил этиш;

-    Курилиш материаллари ва конструкцияларни ишлаб чикариш ва сотиш;

-    Тамаки махсулотлари ва спиртли ичимликлар билан савдо килиш;

-    Терминлларни, божхона ва эркин омборларни ташкил этиш, омборхона хизматларини курсатиш;

-    Ёкилги куйиш шахобчаларини ташкил этищ, ёкилги мойлаш махсулотлари билан савдо килиш;

-    Мулк сотиб олиш ва Узбекистон Республикаси худудида кучма ва кучмас мулкларни ижарага бериш;

-    Хайрия ва хомийлик фаолияти;

-    Консультация фаолияти;

-    Узбекистон Республикаси қонун хужжатлари билан ман этилмаган ва жамият Уставида кузда тутилган максадларга жавоб берувчи хужалик фаолиятининг бошка турларини амалга оширади.

Жамият уз фаолиятини амалдаги конунларда кузда тутилган тартибда амалга оширади.

Махсус рухсатнома (лицензия) талаб килинадиган фаолият турлари тегишли рухсатнома (лицензия) олингандан сунг амалга оширилади.

Ўзбекистон Республикасининг “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини химоя қилиш тўғрисида”ги Қонунининг 62- моддаси талабларига мувофиқ акциядорларнинг умумий йиғилишини ўтказиш тўғрисидаги ҳабар акциядорларга электрон почта орқали юборилиши белгиланган. Шу муносабат билан ўзингизнинг электрон почта манзилингизни жамиятнинг This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. электрон почтасига тақдим этишингизни сўраймиз.